Poly-Acrylgel

PACG hochviskos
Kombination von Gel- und Acrylsystemen  
PACG ultra-hochviskos
Kombination von Gel- und Acrylsystemen